خانه ام بود طبيعي است كه خانه ام را دوست داشته باشم اما گاهي جز ترك اين سياه داني چيزي نميخواهم نميگويم نمي آيم و حتي نميگويم كه مي آيم شب ها آهسته قدم ميدارم تا نلرزد دلي،تا نشكند صاحب دلي شيشه را بر اين گور تهي مرثيه خواندن حرام است تا تناسخي ديگر